Podmienky používania

Podmienky používania

PRED POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA (ĎALEJ LEN „PODMIENKY“), PROSÍM.

Túto webovú stránku (ďalej len „stránka“) poskytuje spoločnosť Adient plc a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Adient“).

POUŽÍVANÍM STRÁNKY ALEBO STIAHNUTÍM MATERIÁLOV ZO STRÁNKY SÚHLASÍTE S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK A SÚVISIACOU STRATÉGIOU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ NÁJDETE KLIKNUTÍM SEM.

AK EXISTUJE KONFLIKT MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI A PODMIENKAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A/ALEBO ZÁSADAMI POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE, PODMIENKY STRATÉGIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZÁSAD POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE SÚ ROZHODUJÚCE A SMERODAJNÉ.

AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE A NEPREZERAJTE SI STRÁNKU, ANI ZO STRÁNKY NESŤAHUJTE ŽIADEN OBSAH.

ZMENY

Adient si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia meniť, upravovať, pridávať alebo odstraňovať ľubovoľnú časť týchto podmienok, stránky a/alebo obsahu, úplne alebo čiastočne, kedykoľvek a bez upozornenia. Zmeny budú účinné v okamihu, keď budú tieto zmeny zverejnené. Vaše pokračovanie v používaní stránky po zverejnení akýchkoľvek zmien v podmienkach bude znamenať akceptovanie týchto zmien.

MEDZINÁRODNÍ POUŽÍVATELIA A VÝBER PRÁVA
TÁTO STRÁNKA JE PREVÁDZKOVANÁ A SPRAVOVANÁ SPOLOČNOSŤOU
ZO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH (ĎALEJ LEN „USA“). AK NA TÚTO STRÁNKU VSTUPUJETE Z MIESTA MIMO USA, STE ZODPOVEDNÍ ZA DODRŽIAVANIE VŠETKÝCH MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV. TIETO PODMIENKY SA RIADIA PRÁVNYM PORIADKOM ŠTÁTU MICHIGAN, USA, BEZ TOHO, ABY VIEDLI K UPLATNENIU USTANOVENÍ KOLÍZNYCH NORIEM. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PRI RIEŠENÍ VŠETKÝCH SPOROV VYPLÝVAJÚCICH ALEBO V SÚVISIACICH S TÝMITO PODMIENKAMI A/ALEBO S VAŠÍM POUŽÍVANÍM STRÁNKY SA PODROBÍTE PRÁVOMOCI SÚDOV NACHÁDZAJÚCICH SA V ŠTÁTE MICHIGAN.

Na základe presvedčenia spoločnosti Adient, že vaše konanie nezodpovedá týmto podmienkam, môže Adient podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať váš prístup na túto stránku, ukončiť vašu obmedzenú licenciu, prešetriť, zapojiť a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a iniciovať občianskoprávne konanie alebo trestné stíhanie za akékoľvek údajné alebo skutočné protiprávne konanie týkajúce sa tejto stránky.

Obsah stránky

Stránka obsahuje ochranné známky, servisné známky, materiály chránené autorskými právami a iný obsah vlastnený, licencovaný alebo používaný so súhlasom spoločnosti Adient (ďalej ako „obsah“). V otázke vzťahu medzi vami a spoločnosťou Adient je Adient jediným vlastníkom všetkých práv a má vlastnícky nárok na obsah, vrátane všetkých autorských práv, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva. Nesmiete sťahovať, kopírovať, ani ukladať akýkoľvek obsah ani jeho časť na akýkoľvek účel okrem prípadov uvedených v týchto podmienkach alebo inak schválených na použitie spoločnosťou Adient. Kópiu obsahu si môžete stiahnuť a/alebo vytlačiť výhradne pre osobné, nekomerčné, informačné použitie alebo záznamy za predpokladu, že všetky logá, značky alebo iné legendy, ktoré sa zobrazujú na obsahu, zostanú, a nebudú odstránené z vašej kópie obsahu. Pokiaľ to nie je výslovne povolené v týchto podmienkach, nesmiete tento obsah bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Adient upravovať, kopírovať, publikovať, zobrazovať, prenášať, upravovať alebo akýmkoľvek spôsobom využívať. Spoločnosť Adient si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia meniť ľubovoľný a celý obsah na tejto stránke.

Používateľský obsah

Všetky informácie (okrem osobných údajov, ktoré sa riadia našimi Zásadami ochrany osobných údajov), vrátane údajov, textu, súborov, grafiky a iných materiálov, ktoré prenášate na stránku, alebo inak dodáte, sa označujú ako „používateľský obsah“. Prenášaním používateľského obsahu na tejto stránke alebo prostredníctvom tejto stránky súhlasíte, že ste výhradne zodpovední za prenos, presnosť, úplnosť, vlastníctvo a uverejnenie tohto používateľského obsahu, a že spoločnosť Adient nie je zodpovedná za prenos vášho používateľského obsahu. Prenášaním používateľského obsahu spoločnosti Adient alebo iným spôsobom sprístupnením používateľského obsahu na webových stránkach alebo prostredníctvom týchto stránok udeľujete spoločnosti Adient bezplatné, celosvetové, trvalé, neodvolateľné, nevýhradné a plné sub-licenčné právo a licenciu na používanie, reprodukovanie, upravovanie, publikovanie, prekladanie, vytváranie odvodených diel, distribúciu a zobrazovanie tohto používateľského obsahu vcelku alebo čiastočne a/alebo ho začleňovať do iných diel v akejkoľvek forme, médiách alebo technológiách a súhlasíte s tým, že sa vzdávate akýchkoľvek „morálnych práv“ na tento používateľský obsah. Adient nesleduje, neprehliada ani neupravuje používateľský obsah, ktorý bol zverejnený alebo sprístupnený na alebo prostredníctvom tejto stránky. Avšak Adient si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odmietnuť, upraviť alebo odstrániť akýkoľvek používateľský obsah, v celku alebo časti, ktorý podľa posúdenia spoločnosti Adient nie je v súlade s týmito podmienkami, je nezákonný alebo inak nežiaduci, nevhodný alebo nepresný. Spoločnosť Adient nie je zodpovedná za žiadne rozhodnutie, absenciu rozhodnutia alebo oneskorenie pri úpravách alebo odstránení používateľského obsahu.

Konanie

Na alebo prostredníctvom stránky nesmiete žiadnym spôsobom prenášať používateľský obsah, ktorý: (i) porušuje akékoľvek vlastnícke práva akejkoľvek strany alebo osoby; (ii) je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, obťažujúci, hanlivý, obscénny, klamlivý, podvodný, sexuálne grafický, nenávistný alebo zasahujúci do súkromia inej osoby; (iii) prenasleduje, obťažuje, degraduje, alebo zastrašuje jedinca alebo skupiny na základe rasy, etnickej príslušnosti, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie, veku alebo postihnutia; (iv) obsahuje nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, reklamné materiály, „spam“, „reťazové listy“, alebo akékoľvek iné formy kontaktovania; alebo (v) obsahuje softvérové vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy, ktoré môžu prerušiť, zničiť alebo obmedziť funkčnosť akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia alebo prispieť k akejkoľvek inej podobne deštruktívnej činnosti. Súhlasíte tiež s tým, že nebudete: (i) predstierať, že ste inou osobou alebo subjektom, alebo falošne uvádzať alebo inak skresľovať vašu príslušnosť k osobe alebo subjektu; (ii) falšovať alebo inak manipulovať s používateľským obsahom, aby ste zatajili pôvod niektorého používateľského obsahu; (iii) zasahovať alebo narušovať stránky alebo servery alebo siete pripojené k tejto stránke, alebo nedodržiavať akékoľvek požiadavky alebo pravidlá súvisiace s touto stránkou; (iv) infiltrovať alebo inak sa usilovať o získanie neoprávneného prístupu alebo narušenia integrity tejto stránky; (v) zhromažďovať alebo uchovávať informácie o používateľoch stránky alebo používateľskom obsahu, ktoré na webovej stránke publikujú iní, alebo používať takéto informácie na akýkoľvek účel, ktorý je v rozpore s účelom stránky; alebo (vi) porušovať platné miestne, štátne, vnútroštátne alebo medzinárodné zákony alebo predpisy.

Prepojené stránky

Adient môže poskytovať odkazy na webové stránky alebo aplikácie tretích strán (prepojené stránky). Prepojené stránky nie sú nevyhnutne revidované, kontrolované alebo preskúmané spoločnosťou Adient. Každá prepojená stránka môže mať svoje vlastné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov a používateľ musí byť pri používaní prepojenej stránky oboznámený so všetkými týmito podmienkami a zásadami. Spoločnosť Adient nie je zodpovedná za obsah, dostupnosť, zásady alebo praktiky ktorejkoľvek prepojenej stránky ani žiadne ďalšie odkazy v nej obsiahnuté. Tieto odkazy neznamenajú ani nepredstavujú súhlas alebo sponzorstvo spoločnosti Adient voči prepojenej stránke alebo ktorejkoľvek spoločnosti či službe.

Zásady ochrany osobných údajov

Odporúčame vám, aby ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú do týchto podmienok začlenené odkazom.

Vylúčenie sa záruky
TÁTO STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ „TAK AKO JE“ A „AKO JE DOSTUPNÁ“, BEZ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, ADIENT OSOBITNE ODMIETA AKÉKOĽVEK A VŠETKY ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA: (i) AKÉKOĽVEK ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA DOSTUPNOSŤTI, PRESNOSTI, VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI ALEBO UŽITOČNOSTI STRÁNKY A OBSAHU; A (ii) AKÉKOĽVEK ZÁRUKY NA NÁZOV, ZÁRUKY NEPORUŠOVANIA, ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AJ KEĎ SA ADIENT POKÚŠA ZABEZPEČIŤ, ABY BOLI PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNKY BEZPEČNÉ, ADIENT NEMÔŽE GARANTOVAŤ ALEBO POSKYTOVAŤ ZÁRUKY, ŽE TÁTO STRÁNKA, OBSAH ALEBO SLUŽBY NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, A ANI TAK NEROBÍ.

Obmedzenie zodpovednosti
SPOLOČNOSŤ ADIENT, JEJ ÚRADNÍCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, POBOČKY, NÁSTUPCOVIA ALEBO NADOBÚDATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ OSOBE ALEBO SUBJEKTU (i) ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, PRIAME, OSOBITNÉ, ŠKODY SANKČNEJ POVAHY, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA ŠKÔD ZA STRATU OBCHODNÉHO ZISKU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, STRATU PROGRAMOV ALEBO INFORMÁCIÍ A POD.) ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z DOSTUPNOSTI, POUŽÍVANIA, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ STRÁNKU, AJ KEĎ ADIENT ALEBO JEJ ZÁSTUPCA BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, BEZ OHĽADU NA FORMU KONANIA. SÚHRNNÉ ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI ADIENT V ZMLUVE, ZÁRUKE, MIMOZMLUVNEJ ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE NEDBALOSTI, ČI UŽ AKTÍVNEJ, PASÍVNEJ ALEBO PRIPISOVANEJ), ZODPOVEDNOSTI ZA VÝROBKY, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INEJ TEÓRIE) VYPLÝVAJÚCEJ ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČIA SUMU 10,00 $, PRÍPADNE NÁHRADU, KTORÚ STE ZAPLATILI SPOLOČNOSTI ADIENT, PODĽA TOHO, KTORÁ SUMA JE NIŽŠIA.

Odškodnenie

Používaním stránky a/alebo akéhokoľvek jej obsahu súhlasíte s tým, že v rozsahu povolenom zákonom budete brániť, odškodňovať a chrániť spoločnosť Adient, jej pridružené spoločnosti, úradníkov, riaditeľov a zamestnancov zodpovednosti pred škodou, akýmikoľvek nárokmi, záväzkami, nákladmi a výdavkami, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú akýmkoľvek spôsobom z vášho používania stránky, akéhokoľvek porušenia týchto podmienok z vašej strany alebo akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý prenášate na stránku alebo prostredníctvom tejto stránky.

Porušenie autorských práv

Ak sa domnievate, že informácie alebo ktorýkoľvek iný materiál bol na webových stránkach použitý spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, kontaktujte nás na adrese webmaster@adient.com s nasledujúcimi informáciami:

  • elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené;
  • identifikácia diela chráneného autorskými právami, o ktorých sa tvrdí, že boli porušené;
  • opis miesta, kde sa materiál nachádza na stránke;
  • vaša adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresa;
  • vyhlásenie o presvedčení dobrej viery, že sporné použitie nie je povolené majiteľom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;
  • vaše vyhlásenie, pod hrozbou následkov krivej výpovede, že informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv, alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv.

Rozhodné právo/jurisdikcia

Túto stránku spravujeme a prevádzkujeme z našich pobočiek v Spojených štátoch amerických. Osoby, ktoré pristupujú k tejto stránke z iných lokalít, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov. Zákony štátu Michigan, s výnimkou kolíznych noriem, budú upravovať tieto podmienky a vaše používanie stránky. Používaním tejto stránky dovoľujete a súhlasíte s tým, že (i) akýkoľvek nárok alebo spor so spoločnosťou Adient, alebo súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním stránky v súvislosti s takýmto sporom sa bude rozhodovať výlučne v štátnych alebo federálnych súdoch nachádzajúcich sa v štáte Michigan a najbližšie k mestu Detroit v štáte Michigan; a (ii) výkon osobnej právomoci na súdoch štátu Michigan.

Tieto podmienky predstavujú celú dohodu medzi spoločnosťou Adient a vami, pokiaľ ide o používanie tejto stránky. Ak z akéhokoľvek dôvodu súd príslušnej jurisdikcie považuje niektoré ustanovenie tejto dohody alebo jej časti za nevymožiteľnú, toto ustanovenie sa vykoná v maximálnom rozsahu prípustným na dosiahnutie zámeru dohody a zvyšok tejto dohody bude pokračovať v plnej sile a účinku.

Zmeny podmienok

Adient môže čas od času meniť tieto podmienky podľa vlastného uváženia, bez upozornenia. Každá zmena sa zobrazí na tejto strane stránky. Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali zmeny týchto podmienok. Používaním stránok po akýchkoľvek zmenách týchto podmienok akceptujete záväznosť týchto úprav pre vás.

Zhromaždené informácie

Pri prístupe na stránku môžu naše servery zhromažďovať názvy domén, e-mailové adresy ako aj meno a priezvisko návštevníkov. Okrem toho existujú časti stránky, na ktorých od vás môže byť vyžiadané poskytnutie osobných informácií na konkrétny účel, ako napríklad za účelom poskytnutia produktov, služieb alebo obsahu stránky. Zozbierané informácie od vás môžu zhŕňať vaše meno, adresu, telefón, faxové číslo alebo e-mailovú adresu.

Táto stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 13 rokov. Vedome nežiadame alebo nezhromažďujeme osobné údaje od detí alebo o deťoch, ani vedome neponúkame naše produkty alebo služby deťom.

Použitie zhromaždených údajov

Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na meranie a správu počtu používateľov a štatistických údajov sledovanosti, ako napríklad počet návštevníkov, ktorí navštevujú stránku, priemerný čas strávený na stránke, zobrazené stránky, atď. Tieto informácie používame na meranie využívania našich stránok a na zlepšenie obsahu našich stránok.

Spoločnosť Adient vynaloží komerčne primerané úsilie, aby vás v čase zhromažďovania informovala, ako sa tieto informácie použijú. Ak ste sa so spoločnosťou Adient dohodli na prijímaní služieb, dohoda o službách medzi vami a spoločnosťou Adient môže obsahovať ďalšie informácie o tom, ako Adient používa vaše informácie na uľahčenie poskytovania služieb.

Kontaktovanie

Adient uvíta vaše otázky a návrhy o týchto zmluvných podmienkach. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás na adrese webmaster@adient.com.

Revidované: 10. októbra 2016

Adient plc
Registrované v Írsku, No. 584907
25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Írsko