Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA („ODREDBE”) PRE KORIŠĆENJA OVOG SAJTA.

Ovaj veb-sajt („Sajt”) obezbeđuje Adient plc i kompanije njenih povezanih društava („Adient”).

KORIŠĆENJEM SAJTA ILI PREUZIMANJEM MATERIJALA SA OVOG SAJTA PRIHVATATE DA SE PRIDRŽAVATE OVIH ODREDBI I POVEZANE POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI, KOJIMA MOŽETE PRISTUPITI KLIKOM OVDE.
UKOLIKO JE PRISUTNO NESLAGANJE IZMEĐU OVIH ODREDBI I ODREDBI POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI I/ILI POLITIKE KOLAČIĆA, UREĐIVANJE I UPRAVLJANJE SE OBAVLJAJU U SKLADU SA ODREDBAMA POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI I POLITIKE KOLAČIĆA.
AKO NE PRIHVATITE DA SE PRIDRŽAVATE OVIH ODREDBI, NEMOJTE DA KORISTITE ILI PREGLEDATE OVAJ SAJT ILI DA PREUZIMATE SADRŽAJ SA SAJTA.

PROMENE

Adient zadržava pravo, po svom nahođenju, da menja, modifikuje, dodaje ili uklanja bilo koji deo ovih Odredbi, Sajta i/ili Sadržaja u celosti ili delimično, u bilo kom trenutku, bez obaveštenja. Promene stupaju na snagu kada se objavi takva promena. Ukoliko nastavite da koristite Sajt nakon što se promene Odredbi objave, smatra se da prihvatate date promene.

MEĐUNARODNI KORISNICI I IZBOR ZAKONA
OVIM SAJTOM SE RUKOVODI I UPRAVLJA IZ SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA („SAD”). AKO PRISTUPITE OVOM SAJTU SA LOKACIJE KOJA SE NALAZI VAN SAD, VAŠA JE DUŽNOST DA SE PRIDRŽAVATE SVIH LOKALNIH ZAKONA. OVE ODREDBE UREĐUJU ZAKONI DRŽAVE MIČIGEN, BEZ UTICAJA NA NESLAGANJA ODREDBI ZAKONA. SLAŽETE SE DA PODLEŽETE JURISDIKCIJI SUDOVA KOJI SE NALAZE U DRŽAVI MIČIGEN PO PITANJU RAZREŠENJA SVIH SPOROVA KOJI SU POSLEDICA ILI U VEZI SA OVIM ODREDBAMA I/ILI VAŠOM UPOTREBOM SAJTA.

Ukoliko kompanija Adient nalazi da vaše ponašanje nije usklađeno sa ovim Odredbama, kompanija Adient, po svom nahođenju i bez obaveštenja, može da blokira vaš pristup ovom Sajtu, da obustavi vašu ograničenu licencu, da istraži, uključi i sarađuje sa organima za sprovođenje zakona, kao i da pokrene građansku parnicu ili krivično gonjenje za sve navodne ili stvarne protivzakonite aktivnosti koje uključuju ovaj Sajt.

Sadržaj sajta
Sajt sadrži zaštitne znakove, marke usluga, materijale zaštićene autorskim pravom i druge vrste sadržaja koje su u vlasništvu, pod licencom ili se koriste pod odobrenjem kompanije Adient („Sadržaj”). Što se tiče vašeg odnosa sa kompanijom Adient, Adient je jedini vlasnik svih prava i prava na Sadržaj, uključujući sva autorska prava, zaštitne znakove i druga prava na intelektualnu svojinu. Ne smete da preuzmete, kopirate ili sačuvate Sadržaj ili bilo koji njegov deo, za bilo koju svrhu, osim na način koji je izložen u ovim Odredbama ili na drugi način koji je odobrila kompanija Adient.  Smete da preuzimate i/ili štampate primerak Sadržaja isključivo za ličnu, nekomercijalnu, informativnu upotrebu ili evidencije, pod uslovom da svi logotipi, oznake ili druge legende koje se pojavljuju u Sadržaju ostaju i ne uklanjaju se iz vašeg primerka Sadržaja. Osim na način koji je izričito dozvoljen u ovim Odredbama, ne smete da modifikujete, kopirate, objavljujete, prikazujete, prenosite, prilagođavate ili na bilo koji način eksploatišete Sadržaj bez prethodne pisane dozvole kompanije Adient.  Adient zadržava pravo da izmeni bilo koji deo i celokupan Sadržaj na ovom Sajtu u svakom trenutku bez obaveštenja. 

Sadržaj korisnika
Sve informacije (osim podataka o ličnosti, koji se uređuju našom Politikom zaštite privatnosti), uključujući podatke, tekst, datoteke, grafiku i druge materijale koje prenosite na Sajt ili na drugi način dostavljate kompaniji Adient nazivaju se „Sadržaj korisnika”. Prenosom Sadržaja korisnika na ili putem ovog Sajta, slažete se da ste isključivo vi odgovorni za prenos, tačnost, potpunost, vlasništvo i objavljivanje datog Sadržaja korisnika, kao i da kompanija Adient nije odgovorna za vaš prenos Sadržaja korisnika. Prenosom Sadržaja korisnika kompaniji Adient ili omogućavanjem dostupnosti Sadržaja korisnika na ili putem Sajta, dajete kompaniji Adient globalno, večno, neopozivo, neekskluzivno i potpuno podlicencno pravo bez autorske naknade i licencu za korišćenje, reprodukovanje, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevod, kreiranje derivativnih dela datog Sadržaja korisnika, njegovo distribuiranje i prikaz, u celini ili delimično, i/ili za njegovu inkorporaciju u druga dela u bilo kom obliku, medijumu ili tehnologiji, i slažete se da su sva „moralna prava” u datom Sadržaju korisnika poništena. Adient ne nadzire, pregleda ili uređuje Sadržaj korisnika koji je objavljen ili dostupan  na ili putem Sajta. Međutim, Adient zadržava pravo, po svom nahođenju, da ponovno koristi, uređuje ili uklanja svaki Sadržaj korisnika, u celini ili delom, koji po proceni kompanije Adient nije usaglašen sa ovim Odredbama, koji je nezakonit ili je na drugi način nepoželjan, neprikladan ili netačan. Kompanija Adient nije zadužena za donošenje odluke, nedostatak odluke ili odlaganje uređivanja ili uklanjanja Sadržaja korisnika.

Ponašanje 
Ne smete da na bilo koji način prenosite Sadržaj korisnika na ili putem Sajta koji: (i) narušava vlasnička prava bilo koje strane ili lica; (ii) nezakonit je, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujuć, klevetnički, nepristojan, obmanjujući, prevaran, sadrži seksualne implikacije, pun je mržnje ili narušava nečiju privatnost; (iii) viktimizuje, uznemirava, ponižava ili zastrašuje pojedinca ili grupu na osnovu rasne pripadnosti, etničke pripadnosti, pola, religije, seksualne orijentacije, starosti ili invaliditeta; (iv) sadrži nepoželjne ili neodobrene reklame, promotivne materijale, „neželjenu poštu”, „lančana pisma” ili bilo koji drugi oblik zahteva; ili (v) sadrži viruse softvera ili bilo koji drugi računarski kod, datoteke ili programe koji mogu da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost bilo kog računarskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme ili da doprinesu bilo kojoj drugoj sličnoj destruktivnoj aktivnosti. Takođe se slažete da nećete: (i) da se lažno predstavljate kao neka druga osoba ili entitet ili da lažno tvrdite ili na drugi način lažno predstavljate povezanost sa nekim licem ili entitetom; (ii) da falsifikujete ili na drugi način manipulišete Sadržajem korisnika da biste sakrili poreklo Sadržaja korisnika; (iii) da ometate ili prekidate Sajt ili servere ili mreže povezane sa Sajtom, kao i da ćete poštovati sve zahteve ili politike mreža povezanih sa Sajtom; (iv) da se infiltrirate ili na drugi način težite da dobijete neovlašćen pristup Sajtu, ili da ugrozite njegov integritet; (v) da prikupljate ili skladištite podatke o Korisnicima Sajta ili Sadržaju korisnika koje su objavljivali drugi na Sajtu ili da koristite date podatke za bilo koju svrhu koja nije u skladu sa svrhom Sajta; ili (vi) da kršite važeći lokalni, državni, nacionalni ili međunarodni zakon ili propis.

Povezani sajtovi
Adient može da obezbedi veze za veb -sajtove ili aplikacije trećih strana (Povezani sajtovi). Nije nužno da Povezane sajtove pregleda, kontroliše ili proverava kompanija Adient. Svaki Povezani sajt može da ima svoje uslove korišćenja i politiku zaštite privatnosti, a korisnik mora da se upozna i usaglasi sa svim datim uslovima i politikama kada koristi Povezani sajt. Kompanija Adient nije odgovorna za sadržaj, dostupnost, politike ili prakse bilo kog Povezanog sajta ili bilo kojih dodatnih veza koje se na njemu nalaze. Ove veze ne podrazumevaju ili predstavljaju podršku ili sponzorisanje Povezanog sajta ili bilo koje kompanije ili usluge.

Politika zaštite privatnosti
Savetujemo vam da pročitate našu Politiku zaštite privatnosti, koja je upućivanjem uključena u ove Uslove.
Odricanje garancija
SAJT JE OBEZBEĐEN „ONAKAV KAKAV JE” I „NA NAČIN NA KOJI JE DOSTUPAN” BEZ GARANCIJE ILI BILO KOG USLOVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMEVANOG. BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNONAVEDENOG, ADIENT POSEBNO ODBACUJE BILO KOJE I SVE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA: (i) SVE GARANCIJE KOJE SE TIČU DOSTUPNOSTI, TAČNOSTI, PRIKLADNOSTI, POUZDANOSTI, PRAVOVREMENOSTI ILI KORISNOSTI SAJTA I NJEGOVOG SADRŽAJA; I (ii) SVE GARANCIJE ZA PRAVA, GARANCIJE ZA ODSUSTVO NARUŠAVANJA, GARANCIJE ILI USLOVE PODESNOSTI ZA TRGOVINU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.  BEZ OBZIRA NA TO ŠTO ADIENT POKUŠAVA DA OBEZBEDI BEZBEDNOST VAŠEG PRISTUPA I KORIŠĆENJA SAJTA, ADIENT NE MOŽE I NE IZJAVLJUJE I NE GARANTUJE DA OVAJ SAJT, SADRŽAJ ILI SERVERI NEMAJU VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE.

Ograničavanje odgovornosti 
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA ADIENT, NJENI SLUŽBENICI, RUKOVODIOCI, ZAPOSLENI, ZAVISNA DRUŠTVA, POVEZANA DRUŠTVA, PRAVNI NASLEDNICI NISU ODGOVORNI VAMA ILI BILO KOM DRUGOM LICU PERSON ILI ENTITETU (i) ZA INDIREKTNE, DIREKTNE, POSEBNE, KAZNENE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ŠTETE ZBOG GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, OMETANJE POSLOVANJA, GUBITAK PROGRAMA ILI INFORMACIJA I SLIČNO), ILI BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE NA BILO KOJI NAČIN PROISTIČU IZ DOSTUPNOSTI, KORIŠĆENJA, OSLANJANJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE SAJTA, ČAK I AKO SE KOMPANIJA ADIENT ILI NJENI ZASTUPNICI UPOZNAJU SA MOGUĆNOŠĆU TAKVIH ŠTETA I BEZ OBZIRA NA OBLIK RADNJE.

NI U KOM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE ADIENT, BILO PO OSNOVU UGOVORA, GARANCIJE ILI PRAVA NA ODŠTETU (UKLJUČUJUĆI NEMAR KOJI MOŽE DA BUDE AKTIVAN, PASIVAN ILI PRIPISAN), ODGOVORNOSTI ZA KVALITET PROIZVODA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI DRUGE TEORIJE KOJA POTIČE ILI JE POVEZANA SA UPOTREBOM OVOG SAJTA NE PREMAŠUJE 10,00 $ ILI IZNOS NADOKNADE KOJU STE PLATILI KOMPANIJI ADIENT, KOJI GOD IZNOS BIO MANJI. 

Obeštećenje
Korišćenjem sajta i/ili bilo koji od njegovih sadržaja, prihvatate da ćete, u meri u kojoj to dopušta zakon, braniti, obeštetiti i osloboditi kompaniju Adient, njena povezana društva, službenike, upravnike i zaposlene odgovornosti za bilo koje i sve zahteve, dužnosti, troškove, uključujući opravdane naknade za advokate, koji na bilo koji način proističu iz vašeg korišćenja Sajta, svako kršenje ovih Odredbi od strane vas ili bilo koji Sadržaj korisnika koji prenesete na ili putem Sajta.

Kršenje autorskih prava
Ako smatrate da se informacije ili bilo koji drugi materijal koriste na Sajtu na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, obratite nam se na adresu webmaster@adient.com (sa sledećim podacima:

  • elektronski ili ručni potpis lica koje je ovlašćeno da deluje u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno narušeno;
  • identifikacija autorskog prava za koje se tvrdi da je narušeno;
  • opis lokacije materijala na Sajtu;
  • vaša adresa, broj teledona i e-adresa;
  • izjava o vašem uverenju u dobroj nameri da sporno korišćenje nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovih zastupnika ili zakona;
  • vaša izjava pod kaznenom odgovornosti za krivokletstvo da su podaci u vašoj objavi tačne i da ste vi vlasnik ili imate ovlašćenje da delujete u ime vlasnika autorskih prava.

Važeći zakoni / jurisdikcija
Upravljamo i koristimo ovaj Sajt iz svojih predstavništava u Sjedinjenim Američkim Državama. Lica koja pristupe ovom sajtu sa drugih lokacija to čine na sopstvenu inicijativu i odgovorna su za usaglašenost sa lokalnim zakonima. Zakoni države Mičigen, izuzev njenih pravila o sukobu zakona, uređuju ove Odredbe i vaše korišćenje Sajta. Korišćenjem Sajta slažete se i dajete saglasnost (i) da će se svaka žalba ili spor sa kompanijom Adient ili koji su na bilo koji način povezani sa vašim korišćenjem Sajta izložiti isključivo u državnim ili federalnim sudovima koji se nalaze u državi Mičigen i koji su najbliži Detroidu u Mičigenu; i (ii) za sprovođenje lične jurisdikcije u sudovima države Mičigen, u vezi sa svakim datim sporom.
Ove odredbe predstavljaju celokupni ugovor između kompanije Adient i vas po pitanju vašeg korišćenja Sajta. Ukoliko iz bilo kog razloga sud nadležne jurisdikcije smatra da bilo koja odredba ugovora ili nekog njegovog dela ne može da se sprovede, data odredba se sprovodi u najvećoj mogućoj meri koja je dopuštena tako da ispunjava nameru sporazuma, a preostali deo ovog ugovora nastavlja da važi u potpunosti.

Promene odredbi
Adient može da promeni ove Odredbe s vremena na vreme po svom nahođenju, bez ikakvog obaveštenja. Svaka promena se pojavljuje na ovoj strani Sajta. Savetujemo vam da redovno proveravate promene ovih Odredbi. Korišćenjem Sajta nakon bilo kojih izmena ovih Odredbi pristajete da budete obavezani bilo kojim datim izmenama.

Prikupljeni podaci
Kada pristupite Sajtu, naši serveri mogu da prikupe nazive domena, e-adrese i imena i prezimena posetilaca. Pored toga, u nekim delovima ovog Sajta od vas se može zatražiti da priložite podatke o ličnosti za posebnu svrhu, kao na primer da bi vam se dostavili proizvodi, usluge ili Sadržaj sajta.  Podaci koji se prikupe od vas mogu da uključuju vaše ime i prezime, adresu, telefon, broj faksa ili e-adresu.

Ovaj sajt nije namenjen za lica mlađa od 13 godina. Koliko je u našem saznanju, ne tražimo ili prikupljamo podatke o ličnosti od dece ili o njima i ne reklamiramo svoje proizvode i usluge deci.

Korišćenje prikupljenih podataka
Podaci koje prikupljamo koriste se za izračunavanje i upravljanje brojem korisnika i statistike pregleda, npr. broj posetilaca sajta, prosečno vreme koje se provede na sajtu, broj pregledanih stranica itd. Te podatke koristimo da izračunamo korišćenje našeg sajta i da unapredimo sadržaj na sajtu.

Adient će preduzeti komercijalno opravdane napore da vas obavesti prilikom prikupljanja podataka o tome kako se dati podaci koriste.  Ako ste se obratili kompaniji Adient da biste dobili usluge, ugovor o uslugama između vas i kompanije Adient može da uključuje dodatne podatke o tome kako kompanija Adient koristi vaše podatke za lakše obezbeđivanje usluga.

Stupanje u kontakt sa nama
Adient rado prihvata vaša pitanja i predloge o ovim odredbama i uslovima. Ako imate pitanja, obratite nam se na adresi webmaster@adient.com.

Datum izmene:  10. oktobar 2016.

Adient plc
Registrovana u Irskoj, br. 584907
25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irska