TERMENI DE UTILIZARE (“TERMENI”)

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE („TERMENII”) CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE.

Acest site web („site-ul”) este furnizat de Adient plc și de companiile sale afiliate („Adient”).

PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI SAU DESCĂRCAREA MATERIALELOR DE PE SITE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ASOCIATĂ, CARE POATE FI ACCESATĂ FĂCÂND CLIC AICI.
DACĂ EXISTĂ UN CONFLICT ÎNTRE ACEȘTI TERMENI ȘI TERMENII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI/SAU POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE, TERMENII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICILE PRIVIND MODULELE COOKIE VOR PREVALA ȘI VOR AVEA ÎNTÂIETATE.
DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SAU VIZUALIZAȚI SITE-UL, NICI SĂ NU DESCĂRCAȚI CONȚINUT DE PE SITE.

MODIFICĂRI

Adient își rezervă dreptul, la latitudinea sa, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina orice parte din acești Termeni, Site-ul și/sau Conținutul integral sau parțial, în orice moment, fără înștiințare prealabilă. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care o astfel de modificare este anunțată. Dacă veți continua utilizarea Site-ului după anunțarea oricăror modificări asupra Termenilor, acest lucru va reprezenta acceptarea acestor modificări.

UTILIZATORII INTERNAȚIONALI ȘI ALEGEREA JURISDICȚIEI
ACEST SITE ESTE OPERAT ȘI ADMINISTRAT DE PE TERITORIUL STATELOR UNITE ALE AMERICII („SUA”). DACĂ ACCESAȚI ACEST SITE DINTR-O LOCAȚIE ÎN AFARA SUA, SUNTEȚI RESPONSABIL PENTRU RESPECTAREA LEGILOR LOCALE. ACEȘTI TERMENI VOR FI GUVERNAȚI DE LEGILE STATULUI MICHIGAN, FĂRĂ SĂ CONFERE VALIDITATE PREVEDERILOR PRIVIND CONFLICTUL DE LEGI. SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ SUPUNEȚI JURISDICȚIEI INSTANȚELOR DE JUDECATĂ SITUATE ÎN STATUL MICHIGAN, PENTRU REZOLVAREA TUTUROR LITIGIILOR CARE APAR DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI ȘI/SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SISTE-ULUI.

În cazul în care compania Adient considerăcomportamentul dvs. ca nerespectând acești Termeni, Adient, la latitudinea sa și fără înștiințare prealabilă, vă poate bloca accesul la acest Site, vă poate revoca licența limitată, poate investiga și se poate implica și poate coopera cu autoritățile de aplicare a legii și poate să intenteze acțiune în instanță sau urmărire penală pentru orice activități ilegale presupuse sau efective care implică Site-ul.

Conținutul Site-ului
Site-ul conține mărci comerciale, mărci de serviciu, materiale supuse drepturilor de autor și alte conținuturi deținute, licențiate sau utilizate cu permisiunea Adient („Conținutul”). Conform înțelegerii dintre dvs. și Adient, Adient este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor și al dreptului de proprietate asupra Conținutului, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate comercială. Nu puteți să descărcați, să copiați sau să salvați niciun fel de Conținut sau părți din acesta, în niciun scop, cu excepția modului stabilit în acești Termeni sau altfel cu aprobarea din partea Adient privind utilizarea.  Puteți să descărcați și/sau să tipăriți o copie a Conținutului exclusiv pentru utilizarea sau evidențele dvs. personale, necomerciale, cu scop informativ, cu condiția ca logourile, mărcile sau alte legende care apar în Conținut să rămână și să nu fie eliminate din copia Conținutului. Cu excepția cazurilor în care este specificat în mod expres în acești Termeni, nu puteți să modificați, să copiați, să publicați, să afișați, să transmiteți, să adaptați sau să exploatați în orice fel Conținutul fără permisiunea prealabilă în scris din partea Adient.  Adient își rezervă dreptul de a modifica oricare și toate părțile din Conținutul de pe acest Site în orice moment, fără notificare prealabilă. 

Conținutul de Utilizator
Toate informațiile (altele decât informațiile cu caracter personal, care sunt guvernate de Politica noastră privind confidențialitatea), inclusiv datele, textele, fișierele, elementele grafice și alte materiale pe care le transmiteți către Site sau pe care le furnizați în alt mod către Adient sunt denumite „Conținutul de Utilizator”. Prin transmiterea Conținutului de Utilizator pe sau prin intermediul acestui Site, sunteți de acord că dvs. vă revine responsabilitatea exclusivă pentru transmiterea, exactitatea, caracterul complet, dreptul de proprietate și publicarea respectivului Conținut de Utilizator și faptul că Adient nu este responsabilă de transmiterea de către dvs. a Conținutului de Utilizator. Prin transmiterea Conținutului de Utilizator către Adient sau punând altfel Conținutul de Utilizator la dispoziție pe sau prin intermediul Site-ului, acordați Adient un drept fără redevențe, la nivel mondial, irevocabil, neexclusiv și sub-licențiabil integral și o licență de utilizare, reproducere, modificare, adaptare, publicare, traducere, creare de lucrări derivate din, distribuire și afișare a Conținutului de Utilizator, integral sau parțial și/sau de a-l încorpora în alte lucrări în orice formă, mediu sau tehnologie și sunteți de acord că s-a renunțat la orice „drepturi de natură morală” din respectivul Conținut de Utilizator. Adient nu monitorizează, revizuiește sau editează Conținutul de Utilizator postat sau pus la dispoziție pe Site sau prin intermediul acestuia. Cu toate acestea, Adient își rezervă dreptul, la latitudinea sa, de a refuza, edita sau elimina orice Conținut de Utilizator, integral sau parțial, în legătură cu care Adient consideră că nu respectă acești Termeni, este ilegal sau altfel este indezirabil, inadecvat sau inexact. Compania Adient nu este responsabilă pentru nicio decizie, lipsă de luare a unei decizii sau întârziere în editarea sau eliminarea Conținutului de Utilizator.

Conduita
Nu puteți transmite în niciun fel Conținutul de Utilizator de pe Site sau prin intermediul acestuia, care: (i) încalcă orice drepturi de proprietate ale oricărei părți sau persoane, (ii) este ilegală, creează prejudicii, este amenințătoare, abuzivă, hărțuitoare, defăimătoare, obscenă, înșelătoare, frauduloasă, explicită sexual, răuvoitoare sau invadează intimitatea altora; (iii) victimizează, hărțuiește, degradează sau intimidează o persoană sau un grup pe motive de rasă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, vârstă sau handicap; (iv) conține publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, „spam”, „scrisori în lanț” sau orice altă formă de solicitare; sau (v) conține viruși software sau orice alte coduri informatice, fișiere sau programe care pot întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software sau hardware informatic sau echipamente de telecomunicații sau pot contribui la orice altă activitate distructivă în mod similar. De asemenea, sunteți de acord că: (i) nu vă veți asuma identitatea niciunei persoane sau entități sau veți face declarații false sau veți reprezenta în alt fel în mod necorespunzător afilierea dvs. față de o persoană sau o entitate; (ii) nu veți falsifica sau nu veți manipula în alt mod Conținutul de Utilizator pentru a ascunde originea oricărui Conținut de Utilizator; (iii) nu vă veți amesteca în sau nu veți întrerupe Site-ul sau serverele sau rețelele conectate la Site sau nu veți ignora orice cerințe sau politici ale rețelelor conectate la Site; (iv) nu vă veți infiltra în sau nu veți căuta în alt mod să obțineți accesul neautorizat la sau nu veți compromite integritatea Site-ului; (v) nu veți colecta sau stoca informații despre utilizatorii Site-ului sau al Conținutului de Utilizator postat de alte persoane pe Site sau nu veți utiliza astfel de informați în niciun scop care să contravină scopului Site-ului; sau (vi) nu veți încălca nicio lege sau reglementare locală, statală, națională sau internațională în vigoare.

Linkuri către site-uri 
Adient poate furniza link-uri către site-urile web sau aplicațiile părților terțe (Site-uri cu linkuri). Site-urile cu linkuri nu sunt neapărat revizuite, controlate sau examinate de către Adient. Fiecare Site are proprii termeni de utilizare și propria politică de confidențialitate, iar utilizatorul trebuie să fie familiarizat cu și să respecte toți acești termeni și toate acest politici când utilizează un Site. Compania Adient nu este responsabilă pentru conținutul, disponibilitatea, politicile sau practicile niciunui Site sau pentru niciun link suplimentar conținut în acesta. Aceste linkuri nu sugerează sau nu constituie avizarea sau sponsorizarea de către Adient a Site-ului sau unei companii sau a unui serviciu.

Politica de confidențialitate
Vă încurajăm să citiți Politica noastră de confidențialitate, care este încorporată în acești Termeni.
Declinarea răspunderii privind Garanțiile
ACEST SITE ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE ORICE FEL, FIE EXPLICITĂ, FIE SUGERATĂ. FĂRĂ LIMITAREA CELOR DE MAI SUS, ADIENT DECLINĂ ÎN MOD SPECIFIC RĂSPUNDEREA PENTRU ORICARE DINTRE DAR ȘI TOATE GARANȚIILE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA: (i) ORICE GARANȚII REFERITOARE LA DISPONIBILITATEA, EXACTITATEA, CARACTERUL ADECVAT, FIABILITATEA, CARACTERUL TEMPORAL SAU UTILITATEA SITE-ULUI ȘI A CONȚINUTULUI DE PE ACESTA; ȘI (ii) ORICE GARANȚII ALE TITLULUI DE PROPRIETATE, GARANȚIE DE NEÎNCĂLCARE, GARANȚII SAU CONDIȚII DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.  DEȘI ADIENT ÎNCEARCĂ SĂ VĂ ASIGURE CĂ ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI SUNT SIGURE, ADIENT NU POATE, NU DECLARĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ ACEST SITE, CONȚINUTUL SAU SERVERELE SUNT LIPSITE DE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE.

Limitarea răspunderii 
ADIENT, REPREZENTANȚII, ADMINISTRATORII, ANGAJAȚII, FILIALELE, COMPANIILE AFILIATE, SUCESORII SAU CESIONARII NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN CAZ FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE ORICE ALTĂ PERSOANĂ SAU ENTITATE (i) PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, DIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, INCIDENTE SAU DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR COMERCIALE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE, PIERDEREA PROGRAMELOR SAU A INFORMAȚIILOR ȘI ALTELE ASEMENEA) SAU ORICE ALTE DAUNE CARE APAR ÎN ORICE MOD DIN DISPONIBILITATEA, UTILIZAREA, ÎNCREDEREA ÎN SAU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A SITE-ULUI, CHIAR DACĂ ADIENT SAU REPREZENTANTUL SĂU A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI INDIFERENT DE FORMA DE ACȚIUNE.

RĂSPUNDEREA CUMULATĂ A ADIENT, INDIFERENT CĂ ESTE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ, REFERITOARE LA GARANȚIE SAU DE NATURĂ DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚA ACTIVĂ, PASIVĂ SAU IMPUTATĂ), RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUS, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU ALTĂ TEORIE) CARE APARE DIN SAU SE REFERĂ LA UTILIZAREA ACESTUI SITE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ 10,00 $ SAU DESPĂGUBIREA PE CARE AȚI PLĂTIT-O CĂTRE ADIENT, ÎN FUNCȚIE DE SUMA CARE ESTE MAI MICĂ. 

Despăgubirea
Prin utilizarea Site-ului și/sau a oricăruia dintre Conținuturile sale, sunteți de acord, în măsura permisă de lege, să apărați, despăgubiți și să exonerați Adient, companiile sale afiliate, reprezentanții, administratorii și angajații săi împotriva oricărora dintre și a tuturor pretențiilor, răspunderilor, costurilor și cheltuielilor, inclusiv împotriva cheltuielilor de judecată rezonabile, care apar în orice mod din utilizarea Site-ului de către dvs., orice încălcare a acestor Termeni de către dvs. sau orice Conținut de Utilizator pe care îl transmiteți pe Site sau prin intermediul acestuia.

Încălcarea drepturilor de autor
În cazul în care considerați că orice alt material a fost utilizat pe Site într-un mod care constituie încălcarea drepturilor de autor, vă rugăm să ne contactați la webmaster@adient.com (cu următoarele informații:

  • o semnătură electronică sau fizică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului dreptului exclusiv care se presupune că a fost încălcat;
  • identificarea lucrării protejate prin drepturi de autor a cărei încălcare este reclamată;
  • o descriere a locului în care se află materialul pe Site;
  • adresa, numărul de telefon și adresa dvs. de e-mail;
  • o declarație de bună credință conform căreia utilizarea reclamată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, agentul acestuia sau de lege;
  • o declarație, sub pedeapsa sperjurului, conform căreia informațiile din notificarea dvs. sunt exacte și că dvs. sunteți proprietarul drepturilor de autor sau persoana autorizată să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor.

Legile aplicabile/jurisdicția
Controlăm și operăm acest Site din sediile noastre situate în Statele Unite ale Americii. Persoanele care accesează acest Site din alte locații procedează astfel din proprie inițiativă și sunt responsabile pentru respectarea legilor locale. Legile statului Michigan, excluzând regulile privind conflictele de legi, vor guverna acești Termeni și utilizarea Site-ului de către dvs. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord și consimțiți (i) că orice pretenție sau litigiu cu Adient sau care se referă în orice fel la utilizarea Site-ului de către dvs. va fi audiată exclusiv în instanțele de judecată statale sau federale situate în Statul Michigan și pe raza orașului Detroit, Michigan; și (ii) exercitarea jurisdicției personale în instanțele de judecată din statul Michigan, în legătură cu orice astfel de litigiu.
Acești termeni constituie întregul acord dintre Adient și dvs. cu privire la utilizarea Site-ului de către dvs. Dacă, din orice motiv, o instanță de judecată cu jurisdicție competentă constată că orice prevedere din acord sau orice parte din acesta este neexecutorie, prevederea respectivă va fi pusă în aplicare în măsura posibilă pentru a da curs intenției acordului, iar celelalte prevederi ale acordului își vor păstra pe deplin aplicabilitatea și efectul.

Modificările aduse Termenilor
Adient poate modifica acești Termeni ocazional, la latitudinea proprie, fără înștiințare prealabilă. Orice modificare va apărea pe această pagină de pe Site. Sunteți încurajați să verificați periodic dacă Termenii au fost modificați. Prin utilizarea Site-ului în urma oricăror modificări aduse acestor Termeni, sunteți de acord să vă supuneți oricăror astfel de modificări.

Informațiile colectate
Când accesați Site-ul, serverele noastre pot colecta numele de domenii, adresele de e-mail și prenumele și numele de familie ale vizitatorilor. În plus, există părți din Site unde vi se poate solicita să furnizați informații cu caracter personal într-un anumit scop, cum ar fi pentru a vă pune la dispoziție produse, servicii sau Conținut de pe Site.  Informațiile colectate de la dvs. pot include numele, adresa, telefonul, numărul de fax sau adresa dvs. de e-mail.

Acest site nu este destinat persoanelor cu vârsta sub 13 ani. Nu solicităm cu bună știință sau nu colectăm informații cu caracter personal de la sau cu privire la copii și nu ne comercializăm cu bună știință produsele sau serviciile către copii.

Utilizarea Informațiilor colectate
Informațiile pe care le colectăm sunt utilizate pentru a măsura și administra numărul de utilizatori și statisticile despre vizualizări, precum numărul de vizitatori care vizualizează site-ul, durata medie petrecută pe site, paginile vizualizate etc. Utilizăm aceste informații pentru a măsura utilizarea site-ului nostru și pentru a îmbunătăți conținutul acestuia.

Adient va întreprinde demersuri rezonabile sub aspect comercial pentru a vă anunța la momentul colectării asupra modului în care vor fi utilizate aceste informații.  Dacă ați încheiat un contract cu Adient pentru a primi servicii, acordul de prestări servicii dintre dvs. și Adient poate include informații suplimentare despre modul în care sunt utilizate informațiile dvs. de către Adient pentru a facilita furnizarea de servicii.

Modalități de a ne contacta
Adient încurajează întrebările și sugestiile dvs. cu privire la acești termeni și condiții. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la webmaster@adient.com.

Revizuit:  10 octombrie 2016Adient plc
Înregistrată în Irlanda, Nr. 584907
25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlanda