Használati feltételek

Használati feltételek

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA (DALEJ „WARUNKI”).

Niniejsza strona internetowa (dalej „strona”) udostępniana jest przez firmę Adient plc oraz jej spółki powiązane (dalej „Adient”).

KORZYSTAJĄC ZE STRONY LUB POBIERAJĄC ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NIEJ MATERIAŁY, ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ STRATEGII OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

JEŚLI WYSTĄPI KONFLIKT POMIĘDZY NINIEJSZYMI WARUNKAMI UMOWY A WARUNKAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I/LUB ZASADAMI WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE, DECYDUJĄCE ZNACZENIE MAJĄ WARUNKI STRATEGII OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIE.

JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE KORZYSTAJ ZE STRONY, NIE PRZEGLĄDAJ JEJ ANI NIE POBIERAJ Z NIEJ ŻADNYCH TREŚCI.

ZMIANY

Adient zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji, dodawania lub usuwania dowolnych fragmentów niniejszych warunków, strony i/lub jej zawartości, według własnego uznania, całkowicie lub częściowo, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Zmiany zaczynają obowiązywać w momencie ich opublikowania. Kontynuowanie korzystania ze strony po opublikowaniu zmian w warunkach jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI I WYBÓR PRAWA
NINIEJSZA STRONA JEST ADMINISTROWANA I ZARZĄDZANA PRZEZ FIRMĘ ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH (DALEJ „USA”). JEŻELI ODWIEDZASZ TĘ STRONĘ SPOZA USA, JESTEŚ ZOBOWIĄZANY PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWA. NINIEJSZE WARUNKI REGULOWANE SĄ PRZEZ USTAWODAWSTWO STANU MICHIGAN, USA, I NIE STOSUJE SIĘ WOBEC NICH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH NORM KOLIZYJNYCH. OŚWIADCZASZ, ŻE W PRZYPADKU ROZSTRZYGANIA SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z NIMI ZWIĄZANYCH I/LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ CIEBIE ZE STRONY, PODDASZ SIĘ JURYSDYKCJI SĄDÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STANIE MICHIGAN.

Jeżeli firma Adient stwierdzi, że twoje postępowanie jest niezgodne z niniejszymi warunkami, może według własnego uznania i bez uprzedzenia zablokować twój dostęp do tej strony, rozwiązać twoją ograniczoną licencję, zbadać, zwrócić się do organów ścigania i z nimi współpracować oraz wszcząć postępowanie cywilne lub postępowanie karne w związku z jakimkolwiek rzekomym lub rzeczywistym zachowaniem stanowiącym naruszenie i dotyczącym niniejszej strony.

Zawartość strony

Strona zawiera znaki towarowe, znaki usługowe, materiały chronione prawem autorskim oraz inne treści stanowiące własność firmy Adient, wykorzystywane na podstawie posiadanej przez nią licencji lub za zgodą firmy Adient (dalej „treść”). W odniesieniu do relacji między tobą a firmą Adient, firma Adient jest jedynym posiadaczem wszystkich praw oraz przysługuje jej prawo własności do treści, wraz z wszystkimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Nie jest dozwolone pobieranie, kopiowanie ani zapisywanie jakichkolwiek treści lub ich fragmentów w celach innych niż wskazane w niniejszych warunkach lub w inny sposób dopuszczonych przez firmę Adient do użycia. Kopię treści możesz pobrać i/lub wydrukować wyłącznie dla własnych, niekomercyjnych celów informacyjnych z zastrzeżeniem, że wszelkie logo, oznakowania marek lub inne objaśnienia widoczne w treści pozostaną w niej i nie zostaną usunięte z twojej kopii treści. Jeżeli w niniejszych warunkach nie jest to wyraźnie dozwolone, zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, publikowanie, wyświetlanie, przenoszenie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób niniejszej treści bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Adient. Firma Adient zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej części lub całości treści znajdującej się na niniejszej stronie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Treści użytkownika

Wszystkie informacje (z wyjątkiem danych osobowych, które podlegają naszym Zasadom ochrony danych osobowych), włącznie z danymi, tekstem, plikami, grafikami i innymi materiałami, które przesyłasz na stronę lub w inny sposób dostarczasz, określane są „treściami użytkownika”. Przesyłając treści użytkownika na tę stronę lub za pośrednictwem tej strony, oświadczasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie, dokładność, kompletność, własność i publikację tych treści użytkownika, oraz że firma Adient nie jest odpowiedzialna za przesyłanie twoich treści użytkownika. Przesyłając treści użytkownika do firmy Adient lub w inny sposób udostępniając treści użytkownika na stronach internetowych lub za pośrednictwem tych stron, udzielasz firmie Adient bezpłatnego, globalnego, trwałego, nieodwołalnego, niewyłącznego prawa oraz pełnego prawa sublicencji i licencji na wykorzystywanie, reprodukcję, dostosowywanie, publikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję i wyświetlanie tych treści użytkownika w całości albo częściowo i/lub włączanie ich do innych dzieł w dowolnej postaci, mediach lub technologiach, oraz oświadczasz, że zrzekasz się wszelkich „praw moralnych” w stosunku do tych treści użytkownika. Adient nie śledzi, nie przegląda ani nie dostosowuje treści użytkownika opublikowanych lub udostępnionych na tej stronie bądź za jej pośrednictwem. Adient zastrzega sobie jednak prawo do odrzucenia, modyfikacji lub usunięcia dowolnych treści użytkownika według własnego uznania, w całości lub częściowo, które zgodnie z oceną firmy Adient są niezgodne z niniejszymi warunkami, prawem lub w inny sposób niepożądane, nieodpowiednie albo niejednoznaczne. Firma Adient nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, brak decyzji lub opóźnienie w dostosowaniu lub usunięciu treści użytkownika.

Postępowanie

Zabronione jest przesyłanie w jakikolwiek sposób na stronę lub za jej pośrednictwem treści użytkownika, które: (i) naruszają jakiekolwiek prawa własności jakiejkolwiek strony lub osoby; (ii) są nielegalne, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, dokuczliwe, oszczercze, nieprzyzwoite, kłamliwe, oszukańcze, zawierają grafiki związane z seksem, są nienawistne lub ingerują w prywatność innej osoby; (iii) prześladują, dręczą, degradują lub zastraszają inną osobę albo grupy ze względu na rasę, przynależność etniczną, płeć, wyznanie, orientację seksualną, wiek lub niepełnosprawność; (iv) zawierają niezamówioną lub bezprawną reklamę, materiały reklamowe, „spam”, „łańcuszki” lub jakiekolwiek inne formy kontaktu; lub (v) zawierają wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki bądź programy mogące zakłócać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego albo urządzenia telekomunikacyjnego bądź przyczyniać się do jakiegokolwiek innego podobnego destrukcyjnego działania. Oświadczasz również, że nie będziesz: (i) udawać, że jesteś inną osobą lub podmiotem lub fałszywie przedstawiać nieprawdziwe powiązania z inną osobą lub podmiotem; (ii) fałszować lub w inny sposób manipulować treściami użytkownika w celu zatajenia pochodzenia jakichkolwiek treści użytkownika; (iii) ingerować lub naruszać strony lub serwery bądź sieci podłączone do niniejszej strony lub nie przestrzegać którychkolwiek z wymagań albo reguł związanych z niniejszą stroną; (iv) infiltrować lub w inny sposób dążyć do uzyskania bezprawnego dostępu lub do naruszenia integralności niniejszej strony; (v) gromadzić lub przechowywać informacje o użytkownikach strony albo treściach użytkownika publikowanych na stronie przez innych lub wykorzystywać takie informacje w celach sprzecznych z przeznaczeniem strony; lub (vi) naruszać obowiązujące ustawy lub przepisy lokalne, krajowe bądź międzynarodowe.

Strony powiązane

Adient może udostępniać linki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich (strony powiązane). Firma Adient nie ma obowiązku sprawdzania, weryfikowania ani przeglądania stron powiązanych. Każda strona powiązana może posiadać własne warunki użytkowania oraz zasady ochrony danych osobowych, a użytkownik korzystający ze strony powiązanej musi zapoznać się z jej warunkami oraz zasadami. Firma Adient nie jest odpowiedzialna za treść, dostępność, zasady lub praktyki którejkolwiek ze stron powiązanych ani żadnych dalszych linków, które zawiera. Linki te nie oznaczają ani nie stanowią zgody bądź sponsorowania firmy Adient wobec strony powiązanej lub jakiejkolwiek firmy czy usługi.

Zasady ochrony danych osobowych

Zalecamy zapoznanie się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych, które są dołączone do niniejszych warunków w postaci linku.

Wyłączenie gwarancji
NINIEJSZA STRONA UDOSTĘPNIANIA JEST „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” I „W TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ JEST DOSTĘPNA”, BEZ GWARANCJI I BEZ WARUNKU JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻONEGO LUB OCZEKIWANEGO. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO ZAPISU, ADIENT W SZCZEGÓLNOŚCI ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI: (i) WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB UŻYTECZNOŚCI STRONY I TREŚCI; (ii) WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE NAZWY, GWARANCJĘ NIENARUSZENIA, GWARANCJE LUB WARUNKI ZBYWALNOŚCI BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. MIMO IŻ ADIENT DĄŻY DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY, ADIENT NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ LUB UDZIELIĆ GWARANCJI, ŻE NINIEJSZA STRONA, TREŚCI LUB USŁUGI NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

Ograniczenie odpowiedzialności
FIRMA ADIENT, JEJ PRZEDSTAWICIELE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, SPÓŁKI ZALEŻNE, ODDZIAŁY, NASTĘPCY LUB NABYWCY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY BĄDŹ PODMIOTU (i) ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, SPECYFICZNE SZKODY O CHARAKTERZE SANKCJI, SZKODY PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE (W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKU HANDLOWEGO, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY PROGRAMÓW LUB INFORMACJI ITP.) LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPNOŚCI, UŻYTKOWANIA, NIEZAWODNOŚCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŻELI FIRMA ADIENT LUB JEJ PRZEDSTAWICIEL ZOSTALI OSTRZEŻENI PRZED MOŻLIWOŚCIĄ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POSTĘPOWANIA. ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA FIRMY ADIENT W RAMACH UMOWY, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI POZAUMOWNEJ (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM – AKTYWNYM, BIERNYM LUB PRZYPISYWANYM), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY, OBIEKTYWNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNEJ TEORII WYNIKAJĄCEJ Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM NINIEJSZEJ STRONY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZEKROCZĄ SUMY 10,00 $, LUB ODSZKODOWANIA ZAPŁACONEGO PRZEZ CIEBIE FIRMIE ADIENT, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z KWOT JEST NIŻSZA.

Odszkodowanie

Korzystając ze strony i/lub jakiejkolwiek jej treści, oświadczasz, że w zakresie dozwolonym przez prawo będziesz bronić, zabezpieczać i chronić firmę Adient, jej spółki powiązane, przedstawicieli, dyrektorów i pracowników przed odpowiedzialnością za szkody, wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, łącznie z opłatami za reprezentację prawną, które powstaną w dowolny sposób w wyniku korzystania przez ciebie ze strony, jakiegokolwiek naruszenia przez ciebie niniejszych warunków lub na skutek jakichkolwiek treści użytkownika, które przesyłasz na stronę lub za pośrednictwem tej strony.

Naruszenie praw autorskich

Jeśli uważasz, że informacje lub inne materiały zostały użyte w witrynie w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, skontaktuj się z nami pod adresem webmaster@adient.com podając następujące informacje:

  • podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu posiadacza wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
  • identyfikacja dzieła chronionego prawami autorskimi, które zostały rzekomo naruszone;
  • opis miejsca, w którym materiał znajduje się na stronie;
  • twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie w dobrej wierze, że sporne wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przez prawo;
  • twoje oświadczenie, pod groźbą skutków złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, że informacje w twoim zawiadomieniu są dokładne oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

Prawo właściwe / jurysdykcja

Niniejsza strona jest administrowana i zarządzana w naszych oddziałach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Osoby odwiedzające niniejszą stronę z innych lokalizacji czynią to z własnej inicjatywy i są zobowiązane do przestrzegania przepisów lokalnych. Niniejsze warunki i korzystanie ze strony podlegają prawu stanu Michigan, z wyjątkiem norm kolizyjnych. Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na to, że (i) wszelkie roszczenia i spory z firmą Adient lub powiązane w jakikolwiek sposób z korzystaniem ze strony będą  rozstrzygane wyłącznie przez sądy stanowe lub federalne znajdujące się w stanie Michigan, jak najbliżej miasta Detroit w stanie Michigan; oraz że (ii) wykonywanie uprawnień osobowych będzie odbywało się w sądach stanu Michigan.

Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia między firmą Adient a tobą w zakresie korzystania z tej strony. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna któreś z postanowień niniejszej umowy lub jej części za niewykonalne, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym możliwym zakresie pozwalającym na osiągniecie celu umowy, natomiast pozostała część niniejszej umowy będzie nadal w pełni obowiązywać.

Zmiana warunków

Adient może czasami zmieniać niniejsze warunki według własnego uznania, bez uprzedzenia. Każda zmiana zostanie wyświetlona na niniejszej stronie. Zalecamy regularnie sprawdzanie zmian w niniejszych warunkach. Korzystając ze strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w warunkach, akceptujesz ich wiążący charakter.

Zgromadzone informacje

Podczas uzyskiwania dostępu do strony nasze serwery mogą gromadzić nazwy domen, adresy e-mail, a także imiona i nazwiska odwiedzających. Ponadto w niektórych obszarach witryny może być wymagane podanie danych osobowych w określonym celu, na przykład w celu udostępnienia produktów, usług lub treści strony. Uzyskane dane mogą obejmować imię i nazwisko, adres, telefon, numer faks lub adres e-mail.

Niniejsza strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13. roku życia. Nie wymagamy ani nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci lub odnoszących się do dzieci ani też świadomie nie oferujemy naszych produktów i usług dzieciom.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Gromadzone przez nas dane służą do pomiaru oraz raportowania liczby użytkowników i danych statystycznych dotyczących strony, takich jak liczba odwiedzających stronę, średni czas spędzony na stronie, wyświetlone podstrony itd. Informacje te służą do śledzenia korzystania z naszych stron oraz ulepszania ich treści.

Firma Adient dołoży odpowiednich komercyjnych starań, aby informować cię w momencie gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób informacje te zostaną wykorzystane. Jeżeli zawarłeś z firmą Adient umowę o korzystaniu z usług, umowa o usługach pomiędzy tobą z firmą Adient może zawierać dodatkowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób Adient wykorzystuje twoje dane w celu uproszczenia procesu świadczenia usług.

Kontakt

Firma Adient zachęca do przesyłania pytań i uwag dotyczących niniejszych warunków umowy. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail webmaster@adient.com.

Zmieniono: 10 października 2016 r.

Adient plc
Zarejestrowana w Irlandii, Nr 584907
25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlandia