Podmínky používání

Podmínky používání

NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TUTO WEBOVOU STRÁNKU, PROSÍM PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽITÍ („PODMÍNKY“).m

Tuto webová stránka („Stránka“) provozuje společnost Adient s.r.o. a její přidružené společnosti („Adient“).

POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY NEBO STAHOVÁNÍM MATERIÁLŮ Z TÉTO STRÁNKY SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI A SE SOUVISEJÍCÍMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ NALEZNETE KLIKNUTÍM ZDE. JSOU-LI TYTO PODMÍNKY A USTANOVENÍ ZÁSAD O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČI ZÁSAD O POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE VE VZÁJEMNÉM ROZPORU, JSOU ROZHODUJÍCÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE.
NESOUHLASÍTE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI A ZÁSADAMI, NEPOUŽÍVEJTE TUTO STRÁNKU ANI SI Z NÍ NESTAHUJTE ŽÁDNÝ OBSAH.

ZMĚNY

Společnost Adient si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení změnit, upravit, doplnit nebo odstranit jakoukoli část těchto podmínek, stránky anebo obsahu v plné míře či částečně, kdykoliv a bez předchozího upozornění. Změny budou v účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění. Dalším používáním stránky po provedených změnách v podmínkách potvrzujete přijetím těchto změn.

MEZINÁRODNÍ UŽIVATELÉ A ROZHODNÝ PRÁVNÍ ŘÁD

TATO STRÁNKA JE PROVOZOVÁNA A ADMINISTROVÁNA V RÁMCI SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH („USA“). PŘISTUPUJETE-LI NA NI Z MÍSTA MIMO USA, JSTE ZODPOVĚDNI ZA DODRŽOVÁNÍ VŠECH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ. TYTO PODMÍNKY SE ŘÍDÍ ZÁKONY STÁTU MICHIGAN, ANIŽ BY TÍM BYLA DOTČENA USTANOVENÍ O STŘETU ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ. SOUHLASÍTE, ŽE VŠECHNY SPORY VYPLÝVAJÍCÍ ČI SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI ANEBO POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY PŘEDÁTE K VYŘEŠENÍ JURISDIKCI SOUDŮ VE STÁTU MICHIGAN.

Nabude-li společnost Adient dojmu, že vaše jednání není v souladu s těmito podmínkami, může vám dle vlastního uvážení a bez upozornění zablokovat přístup k těmto stránkám, ukončit vaši omezenou licenci, prošetřit, zapojit orgány činné v trestním řízení a spolupracovat s nimi a podat na vás občansko-právní žalobu nebo zahájit trestní stíhání za jakékoli údajné nebo skutečné protiprávní činnosti týkající se této stránky.

Obsah stránky

Stránka obsahuje ochranné známky, servisní značky, materiály chráněné autorskými právy a jiný obsah vlastněný, licencovaný nebo použitý se svolením společnosti Adient („Obsah“). Ve vztahu mezi vámi a společností Adient je Adient jediným vlastníkem všech práv a práv k obsahu, včetně všech autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví. Nesmíte stahovat, kopírovat ani ukládat jakýkoli obsah ani jeho část za jakýmkoli účelem, s výjimkou ustanovení uvedených v těchto podmínkách nebo jinak schválených pro použití společností Adient. Obsah smíte stahovat, tisknout či kopírovat výhradně pro osobní, nekomerční, informační účely nebo záznamy a za předpokladu, že všechna loga, značky nebo jiné legendy, které se objevují v obsahu, v něm i zůstávají a nebudou z vaší kopie obsahu odstraněny. S výjimkou případů výslovně povolených v těchto podmínkách nesmíte obsah bez předchozího písemného souhlasu společnosti Adient upravovat, kopírovat, publikovat, zobrazovat, přenášet, přizpůsobovat nebo jakýmkoli způsobem využívat. Společnost Adient si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit jakýkoli obsah na těchto stránkách. 

Uživatelský obsah

Veškeré informace (jiné než osobní údaje, které se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů), včetně dat, textu, souborů, grafiky a dalších materiálů, které přenášíte na stránku nebo které jiným způsobem poskytujete společnosti Adient, jsou označovány jako „Uživatelský obsah“. Přenosem uživatelského obsahu na tuto stránku nebo prostřednictvím této stránky souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za přenos, přesnost, úplnost, vlastnictví a zveřejnění tohoto uživatelského obsahu a že společnost Adient za přenos tohoto uživatelského obsahu neodpovídá. Poskytnutím uživatelského obsahu společnosti Adient nebo jiným zpřístupněním uživatelského obsahu na této stránce nebo prostřednictvím této stránky udělujete společnosti Adient bezplatné, celosvětové, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní a plně sublicencovatelné právo a licenci na používání, reprodukci, modifikaci, přizpůsobení, publikaci, překlad, tvorbu odvozených děl, distribuci a zobrazování tohoto uživatelského obsahu zcela nebo z části či na jeho začlenění do jiných děl v jakékoliv formě, médiu nebo pomocí jakékoli technologie a souhlasíte s tím, že se v tomto směru vzdáváte jakýchkoli „morálních práv“ na tento uživatelský obsah. Společnost Adient nesleduje, nekontroluje nepřetržitě ani nijak neupravuje uživatelský obsah zveřejněný nebo zpřístupněný na těchto stránkách. Vyhrazuje si však právo na základě vlastního uvážení odmítnout, upravit nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah, ať už vcelku nebo částečně, který dle názoru společnosti Adient nedodržuje tyto podmínky, je nezákonný nebo jinak nežádoucí, nevhodný nebo nepřesný. Společnost Adient neodpovídá za jakékoli rozhodnutí, nedostatečné rozhodnutí nebo zpoždění při úpravách nebo odstraňování uživatelského obsahu.

Chování na stránce

V žádném případě nejste oprávněni přenášet na stránku nebo jejím prostřednictvím uživatelský obsah, který: i) porušuje jakákoli majetková práva kterékoli strany nebo osoby; (ii) je protiprávní, škodlivý, vyhrožující, zneužívající, obtěžující, hanlivý, obscénní, podvodný, sexuálně explicitní, nenávistný nebo agresivní vůči soukromí někoho jiného; (iii) šikanuje, obtěžuje, degraduje nebo zastrašuje jednotlivce nebo skupinu na základě rasy, etnického původu, pohlaví, náboženství, sexuální orientace, věku nebo zdravotního postižení; (iv) obsahuje nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, „spam“, „řetězové dopisy“ nebo jinou formu žádosti; nebo (v) obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy, které mohou přerušit, zničit nebo omezit funkčnost jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru či telekomunikačního zařízení anebo přispět k jakékoli jiné podobně destruktivní činnosti. Souhlasíte také s tím, že se zdržíte následujícího jednání: (i) vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo falešně uvádět nebo jinak zkreslovat vaši příslušnost k osobě nebo subjektu; (ii) vytvářet nebo jinak manipulovat s uživatelským obsahem s cílem zamaskovat původ jakéhokoli uživatelského obsahu; (iii) zasahovat nebo narušovat stránky nebo servery či sítě připojené k této stránce nebo ignorovat jakékoli požadavky či zásady sítí připojených k této stránce; (iv) pronikat nebo jinak usilovat o získání neoprávněného přístupu nebo narušení integrity stránky; (v) shromažďovat nebo ukládat informace o uživatelích stránky nebo uživatelském obsahu, který ostatní zveřejňují na této stránce, nebo tyto informace používat pro jakýkoli účel, který je v rozporu s účelem stránky; nebo (vi) porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo nebo nařízení.

Propojené stránky

Společnost Adient může poskytovat odkazy na weby nebo aplikace třetích stran (Propojené stránky). Společnost Adient tyto propojené stránky nemusí kontrolovat, spravovat ani jinak zkoumat. Každá propojená stránka může mít své vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů a uživatel by se proto měl při používání propojené stránky seznámit se všemi těmito podmínkami a zásadami. Společnost Adient neodpovídá za obsah, dostupnost, zásady nebo praktiky libovolné propojené stránky ani za žádné další odkazy v nich obsažené. Tyto odkazy neznamenají ani nepředstavují podporu společnosti Adient propojeným stránkám, jakékoliv společnosti či službě.

Ochrana osobních údajů

Doporučujeme vám přečíst si naše zásady ochrany osobních údajů, které jsou do těchto podmínek zahrnuty odkazem.


Zřeknutí se záruk

TATO STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA „TAK JAK JE“, BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ SPOLEČNOST ADIENT KONKRÉTNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VČETNĚ: (i) JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, PŘIMĚŘENOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI NEBO POUŽITÍ STRÁNEK A JEJICH OBSAHU; A (ii) JAKÝCHKOLI ZÁRUK VLASTNICKÉHO NÁROKU, ZÁRUK NEPORUŠENOSTI, ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST ADIENT USILUJE O ZAJIŠTĚNÍ TOHO, ŽE JE VÁŠ PŘÍSTUP NA STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNÉ, ALE NEMŮŽE A NEHODLÁ RUČIT ZA TO, ŽE TYTO STRÁNKY, JEJICH OBSAH ČI SERVERY JSOU ZCELA PROSTY JAKÝCHKOLIV VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENT.

Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST ADIENT, JEJÍ PŘEDSTAVITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, NÁSTUPNICKÉ SUBJEKTY ČI NABYVATELÉ NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ VŮČI VÁM ČI JINÉ OSOBĚ ANEBO SUBJEKTU ZA (i) JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD PLYNOUCÍCH ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODU, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO INFORMACÍ ATP.) NEBO ZA JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z DODÁVKY, POUŽITÍ, SPOLEHLIVOSTI NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, A TO I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST ADIENT ČI JEJÍ ZÁSTUPCE UPOZORNĚNI NA RIZIKO TAKOVÝCH ŠKOD A BEZ OHLEDU NA FORMU PROCESU.

CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ADIENT, AŤ UŽ SMLUVNĚ, V RÁMCI ZÁRUKY ČI V RÁMCI MIMOSMLUVNÍHO ŘÍZENÍ O NÁHRADU ŠKODY (VČETNĚ AKTIVNÍHO, PASIVNÍHO ČI PŘISUZOVANÉHO ZANEDBÁNÍ) PLYNOUCÍ ČI SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT 10 USD ČI VÝŠI KOMPENZACE, KTEROU HRADÍTE SPOLEČNOSTI ADIENT, DLE TOHO, CO BUDE MÍT NIŽŠÍ HODNOTU. 

Odškodnění

Používáním této stránky a/nebo jakéhokoli jejího obsahu souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem budete obhajovat, odškodňovat a krýt společnost Adient, její přidružené společnosti, referenty, ředitele a zaměstnance před veškerými nároky, závazky, náklady a výdaji, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajícími z jakéhokoli vašeho způsobu používání této stránky, jakéhokoli porušení těchto podmínek z vaší strany nebo z jakéhokoli vašeho uživatelského obsahu, který přenesete na stránku nebo prostřednictvím této stránky.

Porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že na stránce byly použity informace nebo jakýkoli jiný materiál způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte nás na adrese webmaster@adient.com (s následujícími informacemi:

  • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno;
  • identifikace díla chráněného autorskými právy, u kterého se domníváte, že byla porušena;
  • popis místa, kde se materiál na stránce nachází;
  • ·vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
  • prohlášení o vaší dobré víře, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
  • ·vaše prohlášení pod hrozbou trestu za křivé obvinění, že informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Platné zákony/jurisdikce

Tuto stránku spravujeme a provozujeme z našich poboček ve Spojených státech amerických. Osoby, které přistupují k této stránce z jiných lokalit, tak činí z vlastního popudu a odpovídají za dodržování místních zákonů. Zákony státu Michigan, s výjimkou kolizních norem, mají přednost před těmito podmínkami a řídí způsob vašeho používání této stránky. Používáním této stránky souhlasíte (i) s tím, že jakékoli nároky nebo spory se společností Adient nebo jakýmkoli způsobem související s vaším používáním stránky budou projednávány výhradně u státních nebo federálních soudů, které se nacházejí ve státě Michigan, a nejblíže k Detroitu ve státě Michigan; a (ii) s osobní přítomností u soudů státu Michigan v souvislosti s jakýmkoli takovým sporem.
Tyto podmínky představují celou dohodu mezi společností Adient a vámi, pokud jde o vaše používání stránky. Pokud z jakéhokoli důvodu soud příslušné jurisdikce zjistí, že některá ustanovení dohody nebo její části jsou nevymahatelné, bude toto ustanovení vykonáno v maximální možné míře tak, aby bylo dosaženo záměru dohody, a zbývající část této dohody bude nadále platit v plné míře a účinku.

Změny podmínek

Společnost Adient může tyto podmínky kdykoli změnit podle vlastního uvážení, aniž by o tom dopředu informovala. Všechny změny se objeví v této části stránky. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat změny těchto podmínek. Používáním stránky po zavedení změn těchto podmínek souhlasíte s tím, že se budete upravenými podmínkami řídit.

Shromažďované údaje

Při přístupu na stránku mohou naše servery shromažďovat názvy domén, e-mailové adresy a jméno a příjmení návštěvníků. Kromě toho existují části stránky, kde můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů pro konkrétní účel, například pro účely nabídky produktů, služeb nebo obsahu stránky. Tyto shromažďované informace mohou obsahovat vaše jméno, adresu, telefon, faxové číslo nebo e-mailovou adresu.

Tato stránka není určena pro osoby mladší 13 let. Nežádáme ani jinak vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí či o dětech a vědomě nenabízíme naše produkty nebo služby dětem.

Využití shromažďovaných údajů

Informace, které shromažďujeme, používáme k měření a správě počtu uživatelů a statistik návštěvníků, jako je počet návštěvníků, kteří navštíví stránku, průměrná doba strávená na stránce, prohlížené části stránky atd. Tyto informace používáme k měření využití stránky a ke zlepšení obsahu.

Společnost Adient vynakládá komerčně přiměřené úsilí, aby vás v době sběru informovala o tom, jak budou tyto údaje využívány. Pokud jste uzavřeli smlouvu se společností Adient o poskytování služeb, může tato smlouva mezi vámi a společností Adient obsahovat další informace o tom, jak Adient využívá vaše informace k usnadnění poskytování služeb.

Kontaktujte nás

Společnost Adient vítá vaše dotazy a návrhy ohledně těchto podmínek. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na webmaster@adient.com.

Upraveno: 10. října 2016

Adient s.r.o.
Společnost registrována v Irsku, č. 584907
25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Ireland